twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

23 Ιουλίου 2009

Σαρωτικές αλλαγές για τους συμβασιούχους


Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης".

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η ένταξη στη διοικητική ιεραρχία του Υπαλληλικού Κώδικα και του προσωπικού, το οποίο υπηρετεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες με τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στη δημόσια διοίκηση υπηρετεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πέρα από τους δημόσιους υπαλλήλους υπό τη στενή έννοια του όρου, και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά όταν με το Π.Δ. 164/2004, οι συμβάσεις πάνω από 35.000 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή έργου μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Το υπουργείο είχε εγκαίρως επισημάνει ότι το ανθρώπινο αυτό δυναμικό, «το οποίο, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, διαθέτει πλούσια εμπειρία και αναβαθμισμένα τυπικά προσόντα, πρέπει πλέον να αξιοποιείται καταλλήλως και στο πλαίσιο της διοικητικής ιεραρχίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι ανάλογη άποψη έχει εκφράσει και η ΑΔΕΔΥ. "Η θέση αυτή είχε διατυπωθεί και στο πλαίσιο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος με αντικείμενο την αναθεώρηση του άρθρου 103 παρ. 2, 3, 5 και 8".

Στην Εισηγητική Έκθεση για την πρόταση αυτή τονιζόταν, μεταξύ άλλων: «Το προσωπικό αυτό, ενώ κατά γενική ομολογία διαθέτει πολλά προσόντα και μπορεί να προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες όπου υπηρετεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί αναλόγως στη διοικητική ιεραρχία. Οποιαδήποτε εξομοίωσή του, έστω και εν μέρει, με τους μονίμους υπαλλήλους δια της νομοθετικής οδού θα ήταν δυνατόν να εγείρει συνταγματικές αμφισβητήσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα των έννομων σχέσεων στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης.

Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, δεν κατέστη δυνατή η αναθεώρηση της σχετικής διάταξης. Όμως και παρά το γεγονός ότι λείπει το σαφές και σταθερό συνταγματικό έρεισμα, το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει, με τα ισχύοντα συνταγματικά δεδομένα, τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Με αυτό το σχέδιο νόμου γίνεται πράξη η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, το οποίο κατέχει οργανική ή και προσωποπαγή θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο πλαίσιο που επιτρέπει το Σύνταγμα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχέδιο νόμου κινείται ιδίως προς τις εξής κατευθύνσεις:

- Παρέχεται καταρχήν η δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μονίμους υπαλλήλους. Δηλαδή και στην περίπτωση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προβλέπεται βαθμολογική κλίμακα πέντε (5) βαθμών (Ε, Δ, Γ, Β, Α). Η εξέλιξη στους βαθμούς αυτούς γίνεται με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

- Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, Τμήματος ή Διεύθυνσης. Τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων ορίζονται, κατ' ανάλογη εφαρμογή, τα προβλεπόμενα για τους μόνιμους υπαλλήλους.

- Προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή σειράς διατάξεων του Υ.Κ. αναφορικά με τα κρισιμότερα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της Διοίκησης.

- Με τις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζεται το θέμα της κατάταξης του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προσωπικού στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, στον οποίο συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επίσης λειτουργικά ζητήματα Ανεξάρτητων Αρχών, ελεγκτικών μηχανισμών και κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και ζητήματα Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Άλλες διατάξεις

Tο νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, περιλαμβάνει και σειρά διατάξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη μεταναστευτική πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.

Ανάμεσα στις διατάξεις που προστέθηκαν στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου υπάρχουν και οι εξής:

Νομιμοποίηση των δαπανών που δεν καλύπτονται απ’ την κείμενη νομοθεσία και διενεργήθηκαν απ’ τους ΟΤΑ μετά τον Ιούλιο του 2005, εφόσον αυτές αφορούν έργα, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων της περιοχής τους, έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες χωρίς να έχουν ακυρωθεί οι σχετικές πράξεις από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη και έχει βεβαιωθεί απ’ τα αρμόδια όργανα η εκτέλεση των σχετικών έργων και η απασχόληση των εργασθέντων.

Μέλος δημαρχιακού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη, να ιδρύσει νέα, να εξακολουθήσει να παραμένει μέλος του προεδρείου, ή της δημαρχιακής Επιτροπής, να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος. Η επανένταξή του στην πρότερη παράταξή του, γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών τους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να μειώσει στο 1/10 την χρηματική ποινή που έχει επιβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, σε βάρος αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ - και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τόκους ή προσαυξήσεις επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου, κατά την εκδίκαση της έφεσής του επί της πρωτόδικης απόφασης.

Στους αλλοδαπούς που έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής, παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση. Για την δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ωστόσο, απαιτείται η προΰπαρξη σχετικής άδειας.

Χορηγείται πενταετής παράταση της άδειας διαμονής στους αλλοδαπούς γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, μετά την ενηλικίωση των τελευταίων.

Επιβάλλεται πρόστιμο 200 και 400 ευρώ στους αλλοδαπούς που κατέχουν άδεια διαμονής, αλλά παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς έγκριση - και σε περίπτωση υποτροπής, οι άδειες διαμονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.

Παραχωρούνται μη αναδασωτέες ή υπό προστασία δασικές εκτάσεις, για τη δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών.

Η δημόσια επιχορήγηση της μεταφοράς των ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων στο εσωτερικό της χώρας, καλύπτει τη διαφορά του αεροπορικού κομίστρου, όπως διαμορφώνεται με βάση το χαμηλότερο τιμολόγιο εμπορευματικής μεταφοράς των επιβατικών αεροπορικών εταιρειών.

Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ της Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας (που επεμβαίνει προληπτικά ή κατασταλτικά για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την επικοινωνία και την διαφήμιση), το οποίο θα βαρύνει τους διαφημιζόμενους σε ποσοστό 0,02% επί της δαπάνης για την προβολή της διαφήμισης.
EPT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick