twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

27 Ιουλίου 2009

Πρόγραμμα απασχόλησης 2000 ανέργων στις νομαρχίες

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 2.000 ατόμων στις νομαρχίες της χώρας επεξεργάζονται η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) και η Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι αντίστοιχο με εκείνο των 20.000 θέσεων που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το αμέσως προσεχές διάστημα στους δήμους.

Για την προώθηση του νέου προγράμματος στις νομαρχίες της χώρας υπάρχει μια κατ΄ αρχήν συμφωνία της ΕΝΑΕ με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Γ. Βερναδάκη.

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την εκπόνηση του σχετικού προγράμματος δίνοντας εντολή στις υπηρεσίες τους να αρχίσουν αμέσως την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου απασχόλησης. Ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δ. Δράκος σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε την πλήρη εισήγηση για τη διαδικασία η οποία θα προταθεί και θα ακολουθηθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές Σεπτεμβρίου η ΕΝΑΕ αναμένεται να καταθέσει πρόταση προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 1.500 με 2.000 θέσεων απασχόλησης μέσω του ειδικού προγράμματος.

Ήδη έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες των νομαρχιών ώστε να γίνει καταγραφή των θέσεων που θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί πάντως, όσον αφορά τα κριτήρια κατανομής των θέσεων αλλά και τις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων, ότι θα καθοριστούν από την ΕΝΑΕ και τον ΟΑΕΔ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες σε προσωπικό των νομαρχιών. Ωστόσο δεν αποκλείεται τα κριτήρια του νέου προγράμματος απασχόλησης να διαφέρουν με αυτά που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα απασχόλησης των δήμων.

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα των δήμων
Εν αναμονή της εγκυκλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) βρίσκονται οι ΟΤΑ της χώρας που θα λάβουν μέρος στο ειδικό συνδυασμένο πρόγραμμα απασχόλησης 20.000 ανέργων.

Ήδη η ΚΕΔΚΕ απέστειλε προς όλες τις ΤΕΔΚ της χώρας το σχέδιο απόφασης Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης που αφορά την υλοποίηση του ειδικού συνδυασμένου προγράμματος απασχόλησης. Ειδικότερα, το σχέδιο αναφέρει: «Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος ορίζεται σε 36 μήνες, η δε διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους θα είναι μέχρι 24 μήνες, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στο ΠΔ 164/2004. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στον δήμο/ δημ. επιχείρηση θα καταβάλλεται σε αυτούς πλήρης μισθός και ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορευμένης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και της απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες και αργίες. Οι προσλαμβανόμενοι με το ειδικό αυτό πρόγραμμα δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου/ επιχείρησης και δεν είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Οι λοιποί όροι συνεργασίας θα περιγράφονται αναλυτικά στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους προσλαμβανομένους».

Σε ΦΕΚ οι όροι εργασίας
Ωστόσο, σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα η σχετική απόφαση για τους όρους εργασίας των 20.000 ανέργων.

Σύμφωνα με την απόφαση προσφέρονται ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ για την απασχόληση ανέργων.

- Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις των δήμων με περισσότερους από 5.000 κατοίκους δύναται να επιχορηγηθούν:

α) για το 70% των θέσεων που αιτούνται με την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων μέσω της επέκτασης του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, επεκτείνοντας το διάστημα επιχορήγησης μέχρι και 36 μήνες.

β) για το 30% των θέσεων που αιτούνται, με την πρόσληψη μη επιδοτούμενων ανέργων για χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες.

- Επιχειρήσεις των δήμων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους δύναται να επιχορηγηθούν: α) για το 70% των θέσεων που αιτούνται με την πρόσληψη μη επιδοτούμενων ανέργων για χρονικό διάστημα μέχρι και 36 μήνες και β) για το 30% των θέσεων που αιτούνται, με την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων μέσω της επέκτασης του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, επεκτείνοντας το διάστημα της επιχορήγησης μέχρι και 36 μήνες.

Για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης οι επιχειρήσεις των δήμων θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ποσό ισοϋψές του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε ή είχε κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης ο τοποθετούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του (στην περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων) ή του βασικού επιδόματος ανεργίας (στην περίπτωση μη επιδοτούμενων ανέργων) αναπροσαρμοζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η α΄ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας, ενώ η β΄ φάση είναι το υπολειπόμενο μέχρι τη συμπλήρωση των 36 μηνών.

Κατά τη διάρκεια της β΄ φάσης ο τοποθετούμενος ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δημοτική επιχείρηση δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Πού θα τοποθετηθούν οι υπάλληλοι
Σε πρώτη φάση κατανέμονται στους δήμους οι 15.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κατανομή των υπολοίπων 5.000 θέσεων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, οι υπόλοιπες θέσεις θα προορίζονται για περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία- όπως για παράδειγμα η Νάουσα- ή για τουριστικές περιοχές στις οποίες θα παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

Η κατανομή έγινε αρχικά σε επίπεδο νομών, όπου ελήφθη υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας και στη συνέχεια προχώρησε ο καταμερισμός των θέσεων ανά δήμο, βάσει δύο κριτηρίων και συγκεκριμένα του πληθυσμού (κατά 80%) και του αριθμού των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους (κατά 20%).

Με βάση την κατανομή, οι δήμοι θα προχωρήσουν στην υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των θέσεών τους, εξειδικεύοντας κάθε μία θέση που επιθυμούν (ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων κ.λπ.). Η επιλογή θα γίνεται από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ΟΑΕΔ και αρμόδια θα είναι πενταμελής επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τρία μέλη από την ΚΕΔΚΕ και δύο μέλη από το υπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ.

ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick