twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

9 Νοεμβρίου 2009

686 νέες θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ

Άρχισαν οι διαδικασίες πρόσληψης υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης σε δήμους και κοινότητες της χώρας και ήδη έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις εργασίας σε δήμους της χώρας. 686 θέσεις μερικής απασχόλησης σε 34 δήμους και μία κοινότητα «τρέχουν» αυτή την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 7.413 θέσεις μερικής απασχόλησης και οι δήμοι, που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης θα πρέπει να αποστείλουν το σχέδιο της προκήρυξής τους για έγκριση στο ΑΣΕΠ. Εν συνεχεία, αφού λάβουν πράσινο φως από την Ανεξάρτητη Αρχή, οι φορείς μπορούν να εκδίδουν τις σχετικές ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Η διάρκεια των συμβάσεων των μερικώς απασχολούμενων μπορεί να είναι 18 μήνες - με εβδομαδιαία απασχόληση 20 ωρών- με καταληκτική ημερομηνία ισχύος τους την 30ή Απριλίου.

Οι προσληφθησόμενοι θα λαμβάνουν 8.000 ευρώ ανά έτος και θα απασχολούνται σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα σε: κατ΄ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας,


στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών κ.α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Επίσης δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

Εκτός από τα γενικά κριτήρια πρόσληψης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και τα ειδικά προσόντα πρόσληψης (τίτλοι σπουδών κ.ά.), ανάλογα με τις θέσεις που προκηρύσσονται, ενώ για την κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. έτη ανεργίας, μητέρες ανήλικων τέκνων, πολύτεκνοι κ.ά.

Α΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Β΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

1)Βεβαίωση από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού.

2)Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

3)Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την ως άνω βεβαίωση, ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Γ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Δ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Ε΄ Κοινωνική ομάδα.Αφορά άτομα με αναπηρίες.

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%). ΣΤ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά πολυτέκνους, τέκνα πολυτέκνων και γονείς οικογενειών με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (Άρθρο 3 Ν.3454/2006).

1)Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης ΣυνομοσπονδίαςΠολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), από την οποία να προκύπτει η πολυτεκνική ιδιότητα.

2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας όσο και της δικής του.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄), οι οποίοι έχουν εμπειρία από απασχόληση σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο απέκτησαν την εμπειρία από την οποία να προκύπτει ότι απασχολήθηκαν σε τέτοια προγράμματα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους.

Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄), οι οποίοι είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα πρόσληψης, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά των οικείων δήμων ή κοινοτήτων. Οι άνεργοι που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες Α΄, Β΄ & Γ΄ και έχουν ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το δελτίο ανεργίας για να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, λαμβάνουν βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου και με αυτή προσέρχονται στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, για να εκδοθεί βεβαίωση του συνολικού χρόνου παραμονής τους σε ανεργία (ο χρόνος των σεμιναρίων προσμετράται στον συνολικό χρόνο ανεργίας του υποψηφίου).

Σημειώνεται πως σε περίπτωση υποψηφίων που με βάση την κατάστασή τους είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους και επιπλέον να υποβάλουν, μετά την επιλογή τους, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες.

ΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζει ο φορέας πρόσληψης, οι υποψήφιοι που θεωρούνται επιτυχόντες υποβάλλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

- Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.ά.), άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από το υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου.

- Όπου απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επίσης κατά την πρόσληψη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στους φορείς τα εξής δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999).

β. Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνο αίτηση συμμετοχής, που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τη θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική ομάδα ή τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν.

Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σημειώνεται πως η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και συνεπώς η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

·Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός παρέλειψε να δηλώσει στην αίτησή του.

●Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται απ΄ αυτούς.

●Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για θέσεις διαφόρων κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

●Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε περί τέκνων.

●Νέα σύμβαση με απασχολούμενο σε προηγούμενο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης επιτρέπεται να καταρτισθεί μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

ΤΑ ΝΕΑ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

mexri pote einai oi etiseis aftes?

papagalaki είπε...

Δεν ξέρω φίλε μου...
Καλύτερα να ρωτήσεις στα κατά τόπους γραφεία εάν δεν έχουν λήξει οι προκυρήξεις...

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick