twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

7 Δεκεμβρίου 2009

Ποιες αλλαγές θα γίνουν στο σύστημα των προσλήψεων

«Παράθυρο» για την πρόσληψη υπαλλήλων με συμβάσεις στους δήμους και τις νομαρχίες της χώρας έως το τέλος του 2011 ανοίγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση των προσλήψεων που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Παράλληλα δίνεται παράταση των συμβάσεων έργου που έληξαν τον Νοέμβριου του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2010. Για τη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου το υπουργείο Εσωτερικών έλαβε υπόψη του τα σχόλια και τις απόψεις των 5.000 πολιτών κατά τη διάρκεια της ανοιχτής διαβούλευσης.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο το ΑΣΕΠ θα έχει τον πρώτο λόγο στον έλεγχο και την έγκριση των προσλήψεων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έως τις 31/12/2011 θα μπορούν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης έργου, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και με τα αντικειμενικά κριτήρια του Νόμου Πεπονή.

Παρατείνονται έως τις 30/4/2010 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες έληξαν ή λήγουν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου 2010, εφόσον ο αριθμός των συμβασιούχων που απασχολούν είναι μεγαλύτερος του 50% του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων τακτικού προσωπικού ανά υπηρεσία. Η διάταξη αυτή προβλέφθηκε ώστε να μη δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα στις

υπηρεσίες από τη λήξη των συμβάσεων. Στο μεσοδιάστημα οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν προς το ΑΣΕΠ το σχετικό αίτημά τους για την πρόσληψη προσωπικού.

Ενστάσεις
Μάλιστα το υπουργείο Εσωτερικών εισήγαγε διάταξη σύμφωνα με την οποία η άσκηση ενστάσεων για την επιλογή μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών, των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. και για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνεται εφεξής στο ΑΣΕΠ και όχι στους ίδιους τους φορείς. Η ρύθμιση αυτή έγινε όπως εξήγησε και ο υπουργός Εσωτερικών για λόγους διαφάνειας και ελέγχου της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Νοσηλευτικό προσωπικό
Με άλλη διάταξη, ορίζεται πως το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, καθώς και ΤΕ επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ από την ημερομηνία πρόσληψής του και για μία πενταετία δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).

Σημειώνεται πως οι επιτυχόντες νοσηλευτές που δεν αποδέχονται τον διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, απαγορεύεται να συμμετάσχουν για μια τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥΚΑ.

Μοριοδότηση μεταπτυχιακού
Αλλαγές στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών φέρει το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα αυξάνεται από 300 σε 400 μονάδες η μοριοδότηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Αντίστοιχα αυξάνεται στις 200 μονάδες από 150 η μοριοδότηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Επίσης αυξάνεται η μοριοδότηση τόσο του μεταπτυχιακού όσο και του διδακτορικού τίτλου σπουδών σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.

Ακόμη με νέα διάταξη που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο προσμετράται ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε ποσοστό 30% σε σχέση με τα μόρια του αντίστοιχου πρώτου τίτλου.

Εμπειρία
Με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι η εμπειρία θα προσμετράται σε 7 μονάδες ανά μήνα και για σύνολο 60 μηνών. Το σύνολο των μονάδων δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 420.

Επίσης καταργείται η προσαύξηση κα τά 50% των μονάδων λόγω εμπειρίας, για τους συμβασιούχους που συμπληρώνουν 24 μήνες προϋπηρεσία. Η κατάργηση αυτή αφορά και την πλήρωση θέσεων των ΚΕΠ.

Για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας δεν θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που υφίσταντο νεαροί σε ηλικία υποψήφιοι χωρίς εργασιακή εμπειρία.

Με το νομοσχέδιο προβλέφθηκε ένα επιπλέον κριτήριο το οποίο θα μοριοδοτείται και θα αφορά τους γονείς και τα τέκνα των μονογονεϊκών οικογενειών. Η συγκεκριμένη μοριοδότηση είναι 50 μονάδες.

Τεστ δεξιοτήτων
Για δέκα έτη θα ισχύει η βαθμολογία που θα λαμβάνουν όσοι μετέχουν στο τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ. Παρά την πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών να αυξήσει τον συντελεστή βαθμολόγησης από 3 σε 4, τελικώς δεν προχώρησε σε αυτή την αλλαγή. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια των πολιτών οι οποίοι τόνιζαν πως η βαθμολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων επί 4 δεν θα ήταν δίκαιη, καθώς μπορεί αυτή να ξεπερνούσε ακόμα και τη βαθμολόγηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Κώδικας προσλήψεων
Επιτροπή από νομικούς και καθηγητές, μέλη του ΑΣΕΠ, εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιακούς παράγοντες θα συσταθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου, προκειμένου να προχωρήσει στην αναμόρφωση του συστήματος των προσλήψεων.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση εξ υπαρχής ενός σχεδίου νόμου με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα της πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ο νέος αυτός κώδικας των προσλήψεων θα είναι έτοιμός εντός του 2010.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick